Forretningsorden

Forretningsorden for Uvelse-Lystrup lokalråd

Jvf. Vedtægterne for Uvelse-Lystrup Lokalråd fastsætter bestyrelsen sin egen forretningsorden.

Bestyrelsesmøderne er dog i stor detalje reguleret af vedtægterne. Nedenstående er derfor et supplement til vedtægterne hvor der kan opstår tvivl eller er uklare bestemmelser.

1. Bestyrelsesmøder

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig efter vedtægterne.

 

Næstformanden indtræder på formandens vegne ved dennes forfald.

Jvf. vedtægterne indkalder formanden til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden. Formanden kan overlade det praktiske til sekretæren.

 

Jvf. vedtægterne fører sekretæren protokollen, dvs. tager beslutningsreferat.  Ved sekretærens forfald overtager redaktøren opgaven. Bestyrelsen kan beslutte at lade opgaven med referatskrivning gå på omgang. Ansvaret for protokollen påhviler dog stadig sekretæren, jvf. vedtægterne.

 

Formanden leder bestyrelsesmøderne.

 

Dagorden på bestyrelsesmøderne indeholder mindste følgende punkter:

1         Nye punkter til dagsorden

2         Godkendelse af dagsorden

3         Godkendelse af referat fra sidste møde (såfremt det ikke blev godkendt umiddelbart efter mødet)

4         Siden sidst – beretninger fra formand, arbejdsgrupper m.v. Kan opdeles i selvstændige punkter.

5         Beretning fra kasserer

6         Input fra lokalområdet.

7         Evt. herunder evt. ny møde dato.

 

På sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen udarbejder den samlede bestyrelse, efter oplæg fra formanden, en beretning, som formanden og evt. andre bestyrelsesmedlemmer afleverer på generalforsamlingen. Bestyrelsen gennemgår endvidere regnskab og budget, så formand og kasserer har bestyrelsens godkendelse inden generalforsamlingen.

 

2. Formanden tegner foreningen udadtil. I forbindelse med enkelt sager, samarbejds-projekter, møder m.v. kan andre medlemmer af bestyrelsen tegne foreningen med mandat fra bestyrelsen.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden.

 

3. Denne forretningsorden kan revideres af bestyrelsen efter behov.

Lukket for kommentarer.