Vedtægter

Uvelse-Lystrup Lokalråd

Vedtægter

1. Navn
Foreningens navn er Uvelse-Lystrup Lokalråd.

2. Formål
Foreningens formål er på vegne af borgerne i Uvelse-Lystrup området (ny Hillerød kommune) at varetage fælles interesser og anliggender.

Foreningens opgaver vil navnlig være:

At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund.

At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter.

At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner.

At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere

3. Medlemskab

Alle borgere der er fyldt 18 år i Uvelse-Lystrup valgdistrikt er automatisk medlemmer af lokalrådet. Endvidere er grundejere i ovennævnte områder, der er bosat andetsteds, medlemmer af foreningen. Medlemskabet ophører automatisk, når de pågældende ikke længere bor eller ejer grund i området. Medlemmerne bør henlede lokalrådets opmærksomhed på alle forhold, som måtte opstå inden for ovennævnte områder, og som er – eller kan blive – af betydning for helheden.

4. Økonomi

Foreningens økonomi baseres på frivillige bidrag fra medlemmerne. Et (giro)indbetalingskort uddeles til alle husstande i området med opfordring til at støtte lokalrådets arbejde.

5. Ledelse

Lokalrådet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år. De øvrige medlemmer konstituerer sig selv som: Næstformand, kasserer, sekretær og redaktør. Genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år, således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, første gang efter lodtrækning.
Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.
Ingen medlemmer af bestyrelsen kan samtidigt være valgt til Byrådet.

Det er bestyrelsens opgave:

At administrere og forestå lokalrådets arbejde og økonomi.

At følge udviklingen i området med opmærksomhed, herunder at fremskaffe og vurdere alle planer og projekter, der kan gribe ind i områdets struktur og miljø.

At føre forhandlinger med offentlige myndigheder og andre.

At foreslå og – om fornødent – foretage nyskabelser eller forbedringer, der skønnes at tjene det fælles vel og fremme trivslen i området.

At foranledige borgermøder afholdt om aktuelle og/eller væsentlige spørgsmål for området.

At skabe et godt sammenhold og en god kontakt mellem borgerne ved udsendelser af informationer af almen interesse for området.

Bestyrelsen er ulønnet, men den kan, når det skønnes nødvendigt, antage lønnet juridisk, økonomisk og teknisk bistand. Det skal dog iagttages, at sådan bistand hverken direkte eller indirekte har interesser at varetage i den foreliggende sag.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet og skal afholdes, når formanden eller mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden – med angivelse af dagsorden – med mindst 8 dages varsel. Mindst 1 møde i kvartalet er åbent med mulighed for kort taletid til tilhørende.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Der føres en kortfattet protokol som bevis for behandlede sager, bestyrelsens beslutninger og eventuelle mindretals særstandpunkter. Formanden kan til bestyrelsesmøderne indbyde borgere, som antages at have særligt kendskab til eller er implicerede i en bestemt sag. Disse kan dog ikke deltage i bestyrelsens eventuelle afgørelse i sagen. Suppleanterne indbydes til bestyrelsens møder dog uden stemmeret.

Kassereren fører foreningens regnskab, foretager udbetalinger og tager vare på foreningens midler. Regnskabsåret er lig med kalenderåret. Regnskabet skal revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer og skal – forinden forelæggelsen på generalforsamlingen – være godkendt af bestyrelsen.

Sekretæren fører foreningens protokol, forestår foreningens korrespondance og arkiv m.m. samt nedskriver informationsmateriale etc.

Redaktøren samler og redigerer stof af interesse for områdets borgere, ikke alene fra foreningens arbejde, men også fra andre kilder, og foranlediger dette udsendt.efter behov til samtlige husstande i området. Materialet skal forinden udsendelsen godkendes af bestyrelsen

Til behandling af særlige spørgsmål kan der til støtte for bestyrelsen nedsættes midlertidige arbejdsgrupper. Til at indtræde i sådanne arbejdsgrupper kan indbydes blandt samtlige borgere i området.

6. Generalforsamling

Foreningens årlige generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, og dens beslutninger er bindende for foreningen. Alle medlemmer har hver én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indkaldes af formanden ved udsendelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel til områdets borgere. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden den 14. februar, hvorfor indkaldelse til generalforsamling varsles i god tid inden 14. februar med opslag i Brugsen og UFC samt omtale i lokalaviser Der kan på generalforsamlingen kun afgøres sager, som fremgår af den udsendte dagsorden. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Aflæggelse af beretning og planer for det fremtidige arbejde.
  4. Aflæggelse af regnskab og budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (første gang fire) og to suppleanter (vælges for 1 år).
  8. Valg af to revisorer (vælges for 1 år) og én revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Alle personvalg skal foregår skriftligt. Afstemninger i øvrigt sker ved håndsoprækning med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog at 2/3 af alle medlemmerne stemmer for. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med minimum 14 dages varsel hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme. Der føres en beslutningsprotokol, hvoraf de foretagne valg og vedtagelser skal fremgå. Protokollen underskrives umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning af dirigenten og den afgående formand.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder anledning hertil, eller når en kreds på mindst 50 medlemmer skriftligt over for formanden anmoder herom med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes optaget på dagsordenen. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling, bortset fra dagsordenens indhold. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel senest én måned efter beslutningens/anmodningens modtagelse.

7. Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning træffer den opløsende generalforsamling beslutning om anvendelsen af foreningens midler til gavn for området.

Vedtægter
for
Uvelse-Lystrup Lokalråd

16. maj 2006

 

 

Lukket for kommentarer.