Fartbegrænsning

Arbejdsgruppe: Trafik – herunder fartbegrænsning

Arbejdsgrupppens formål:

-At undersøge behovet for yderligere fartdæmpning i bysamfundene Uvelse og Lystrup

-At udarbejde forslag til fartdæmpende foranstaltninger.

-At søge samarbejde med kommunen om problemet.

Plan:

I samarbejde med kommunen at skaffe tidligere trafikmålinger fra ex. Slangerup kommune samt at få lavet nye målinger på udvalgte strækninger i Lystrup og Uvelse. Herved skaffes dokumentation for trafikmængder og hastigheder og på den baggrund udarbejdes en plan for nye/ændrede fart dæmpende foranstaltninger.

Medlemmer af arbejdsgruppen:

Poul Greibe (lokalrådet), Freddy Dichmann (lokalrådet), Stig Kunkel (lokalrådet) .

Seneste nyt:

26. maj 2017

Ny trafikmåling på Gørløsevej

For ca. 1½ måned siden gennemførte Hillerød kommune nye trafiktællinger, bla. på Gørløsevej ud for skolen. Trafikmålingen viser, at gennemsnitshastigheden her er målt til 40 km/t.

Læs mere om trafikmålingen her: Ny trafikmåling på Gørløsevej 26. maj 2017

Status pr. 16/2-2015

Lokalrådet har nu fået resultaterne fra den trafikmåling der blev lavet på Gørløsevej sidste år. Tallene viser at gennemsnitshastigheden er 38 km/t – hvilket er på niveau med tidligere målinger fra 2012.

Kun 4% af bilisterne overskrider hastighedsgrænsen på 50 km/t. Langt hovedparten af billisterne kører altså rimelig fornuftigt, selvom der er målt enkelte køretøjer på op til 50-60 km/t. En mere detaljeret gennemgang af målingerne kan ses her:

Gørløsevej 2014 trafikmåling

Lokalrådet vurderer ikke at hastighedsniveauet er alarmerende højt og vil ikke gøre mere i sagen for nuværende. Vi vil dog stadig følge udviklingen nøje.

 

Status pr. 29/10-2014

Som følge af den seneste tids diskussion af høje hastigheder på bl.a. Gørløsevej, har Lokalrådet taget kontakt til kommunen og bedt om at få lavet en ny hastighedsmåling.

Formålet med den nye måling er at få undersøgt om hastigheden er steget siden sidst og at få undersøgt mere præcist hvor mange der kører for stærkt og hvad hastighedsniveauet er.

Lokalrådet følger op på sagen……

 

Status pr. 1/6-2013

Så har arbejdsgruppen modtaget resultatet af den trafiktælling Hillerød kommune har gennemført
efteråret 2012.

Den er interessant fordi vi nu har målinger før og efter etablering af bump.

Læs mere her: Nye Trafikmålinger

Status pr. 1/2-2012:

Efter at lokalrådet flere gange har påpeget overfor kommunen de problemer vi ser med høj fart og megen gennemkørende trafik på bla. Gørløsevej, Lyngevej og Lystrupvej, er der nu kommet skub i sagen.

Kommunen har (uden yderligere høring eller varsel) besluttet og gennemført etablering af busvenlige bump på Gørløsevej samt istandsættelse af eksisterende bump på Uvelse Byvej.

Kommunen har efterfølgende meddelt nedenstående pr mail:

”Gennem flere år og senest i efteråret da kommunen i forbindelse med det pågående arbejde med ny kommuneplan, fremkom der et stort lokalt ønske om yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger, primært ved skolevejene.

Da der sidst på året var et mindre økonomisk råderum til mindre trafiksikkerhedsprojekter ved skoler, og vejrets gunstige forhold, valgte By & Miljø at man kunne imødekomme ønskerne i Uvelse. Da projektet anlægges for 2011 midler, skulle projektet igangsættes med meget kort varsel.

Der etableres derfor en række ekstra busvenlige bump på Gørløsevej, og de eksisterende bump på Uvelse Byvej istandsættes.”

Lokalrådet vil nu afvente og se hvordan de nye bump virker, og vil forsat arbejde på at få løst problemer med høj fart andre steder, fx igennem Lystrup

Status pr. 19/1-2009:

Beslutningen om at spare alle driftsmidler til ”Din fart skilte” er stadig er under politisk behandling – så måske finder de alligevel penge til at forsætte driften – og hvis det sker, er Uvelse-Lystrup med på listen over lokaliteter hvor de vil blive sat op i 2009. Den endelige beslutning sker i løbet af et par uger.

Se evt.referat fra møde i Teknisk udvalg fra sidste uge.

http://www.hillerod.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/Dagsordener%20og%20referater/Tekniskudvalg_Dagsordener/dagsorden.aspx?id={C8EE7ABD-FBF2-45B2-9E5A-BF056D8EE354}

Melding: pr. 11/12-2008: Så er målerne efter flere tekniske problemer på vej til Uvelse:

 

Den første måler kommer op på Gørløsevej senere på dagen d 17/12-2008, og de to andre målere på Uvelse Byvej og Lystrupvej kommer op umiddelbart efter nytår, som det ser ud nu.

Mvh

Poul
Melding pr. 31/10-2008:  Opsættelse af fartmålere bliver grundet tekniske problemer desværre forsinket..

Status oktober 2008.

I september måned var Trafikgruppen til et møde med Hillerød kommune hvor trafiksituationen i Uvelse og Lystrup blev diskuteret. Vi fremlagde vores synspunkter og bekymringer vedr. megen trafik igennem Uvelse og relative høje hastigheder og utryghed. Kommunen tog vores synspunkter til efterretning, men desværre umuliggør den økonomiske situation pt. fysiske ændringer på vejnettet. Men mulighederne skal undersøges og konkretiseres så vi forhåbentlig kan iværksætte tiltag når økonomien igen bliver bedre.

I uge 44 kommer der 3 mobile ”Din fart” skilte i Uvelse og Lystrup. De kan forhåbentlig være med til at dæmpe farten en smule og virke som en reminder til bilisterne om hvor hurtigt de kører.
Status april 2008.

De trafik- og hastighedsmålinger som Hillerød kommune har gennemført på Gørløsevej, Uvelse Byvej og Lystrupvej er nu efterbehandlet. Resultaterne viser (kort fortalt), at trafikken er steget betragtelig gennem de sidste 5-10 år. Gennemsnitshastigheden i de tre målesnit ligger mellem 41 og 49 km/t. Langt størstedelen af bilisterne kører over de anbefalede 40 km/t (som er gældende for Uvelse og Lystrup)

Resultaterne fra trafikmålingerne er nærmere beskrevet i  Trafiktælling Uvelse-Lystrup og Trafiktælling på kort

Arbejdsgruppen arbejder nu videre i dialog med kommunen

Mvh

Lukket for kommentarer.