Vedtægter – til behandling på ekstraordinær generalforsamling 27/4 2017

Lokalrådets-nye-vedtægter-20171

 

Uvelse – Lystrup Lokalråd

Vedtægter

 

 1. Navn

  Foreningens navn er Uvelse-Lystrup Lokalråd

 2. Formål

  Foreningens formål er på vegne af borgerne i Uvelse-Lystrup området (Hillerød kommune) at varetage fælles interesser og anliggender.

  Foreningens opgaver vil navnlig være:

 • At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund
 • At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter.
 • At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner.
 • At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere.

   

 1. Medlemskab

  Alle borgere der er fyldt 18 år i Uvelse-Lystrup valgdistrikt er automatisk medlemmer af lokalrådet. Endvidere er grundejerne i ovennævnte områder, der er bosat andetsteds, medlemmer af foreningen. Medlemskabet ophører automatisk, når de pågældende ikke længere bor eller ejer grund i området.

 2. Økonomi

  Foreningens økonomi baseres på frivillige bidrag fra medlemmerne.

   

 3. Ledelse

  Lokalrådet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år. De øvrige medlemmer konstituerer sig selv som: Næstformand, kasserer, sekretær og redaktør. Genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år, således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

  Bestyrelsen udarbejder sin egen dagsorden.

  Ingen medlemmer af bestyrelsen kan samtidig være valgt til Byrådet.

   

  Der er bestyrelsens opgave:

   

 • At administrere og forestå lokalrådets arbejde og økonomi
 • At følge udviklingen i området med opmærksomhed, herunder at fremskaffe og vurdere alle planer og projekter, der kan gribe ind i områdets struktur og miljø
 • At føre forhandlinger med offentlige myndigheder og andre.
 • At forestå og – om fornødent – foretage nyskabelser eller forbedringer, der skønnes at tjene det fælles vel og fremme trivslen i området
 • At foranledige borgermøder afholdt om aktuelle og/eller væsentlige spørgsmål for området
 • At skabe et godt sammen hold og en god kontakt mellem borgeren ved udsendelse af information af almen interesse for området.

   

  Bestyrelsen er ulønnet, men den kan, når det skønnes nødvendigt, antage lønnet juridisk, økonomisk og teknisk bistand. Det skal dog iagttages, at sådan bistand hverken direkte eller indirekte har interesser at varetage i den foreliggende sag.

   

  Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet og skal afholdes, når formanden eller mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages af formanden – med angivelse af dagsorden – med mindst 8 dages varsel. Mindst 1 møde i kvartalet er åben med mulighed for kort taletid til tilhørerne.

   

  For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres en kortfattet protokol som bevis for behandlede sager, bestyrelsens beslutninger og eventuelle mindretals særstandpunkter. Formanden kan til bestyrelsesmøderne indbyde borgere, som antages at have særligt kendskab til eller er implicerede i en bestemt sag. Disse kan dog ikke deltage i bestyrelsens eventuelle afgørelse i sagen. Suppleanterne indbydes til bestyrelsens møder dog uden stemmeret.

   

  Kassereren fører foreningens regnskab, foretager udbetalinger og tager vare på foreningens midler. Regnskabsåret er lig med kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor

   

  Sekretæren fører foreningens protokol, forestår foreningens korrespondance og arkiv m.m. samt nedskriver informationsmateriale etc.

  Redaktøren samler og redigerer stof af interesse for områdets borgere, ikke alene fra foreningens arbejde, men også fra andre kilder, og foranlediger dette udsendt efter behov til samtlige husstande i området. Materialet skal forinden udsendelse godkendes af bestyrelsen.

   

  Til behandling af særlige spørgsmål kan der til støtte for bestyrelsen nedsættes midlertidige arbejdsgrupper. Til at indtræde i sådanne arbejdsgrupper kan indbydes blandt samtlige borgere i området.

   

 1. Generalforsamling

  Foreningens årlige generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, og dens beslutninger er bindende for foreningen. Alle medlemmer har hver en stemme på generalforsamlingen-

   

  Generalforsamlingen indkaldes af formanden ved udsendelse/opslag af dagsorden til områdets borgere. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel med opslag i Brugsen og UFC, opslag på digitale sociale medier m.v. Der kan på generalforsamlingen kun afgøres sager, som fremgår af den udsendte dagsorden. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

   

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Aflæggelse af beretning og planer for det fremtidige arbejde
 4. Aflæggelse af regnskab og budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (første gang fire) og to suppleanter (vælges for 1 år)
 8. Valg af en revisor (vælges for 1 år) og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

   

  Alle personvalg skal foregå skriftligt når blot en af de tilstedeværende forlanger dette. Afstemninger i øvrigt sker ved håndsoprækning med almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog at 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Der føres et referat hvoraf de foretagne valg og vedtagelser skal fremgå. Referatet underskrives umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning af dirigenten og den afgående formand.

   

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt når bestyrelsen flertal finder anledning hertil, eller en kreds på mindst 50 medlemmer skriftligt overfor formanden anmoder herom med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes optaget på dagsordenen. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler, som for den ordinære generalforsamling, bortset fra dagsordenens indhold. F.s.v.a. indkaldelsen skal denne ske med mindst 14 dages varsel senest en måned efter beslutningen/anmodningen om afholdelse af den ekstraordinær generalforsamling.

   

 1. Opløsning

  I tilfælde af foreningens opløsning træffer den opløsende generalforsamling beslutning om anvendelsen af foreningens midler til gavn for området.

   

  Vedtægter

  for

  Uvelse-Lystrup Lokalråd

  Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 27, april 2017

_______________________________________________________        

Harry Lambjerg-Hansen (dirigent v. generalforsamlingen 27/4 2017)

                                                                                                        _______________________________________

                                                                                                        Aksel Hauge Pedersen (formand for Lokalrådet)

 

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.