Referat – generalforsamling – 2017

Referat – generalforsamling (1) 2017

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2017. Torsdag d. 9. marts, 2017 i UFC

 

Der var 18 deltagere i generalforsamlingen.

 

 1. Valg af stemmetællere

Bente Præstin og Finn Lillelund blev valgt.

 1. Valg af dirigent 

Harry Lambjerg-Hansen blev valgt.

 1. Aflæggelse af beretning

Formanden aflagde beretning for det forgangne år. Herunder blev fremhævet:

Affaldsdagen 2016

På et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning havde Lokalrådet for Uvelse-Lystrup søndag d. 17. april inviteret til affaldsindsamling på gader og veje i Lokalområdet. 20 – 30 børn og voksne tog imod udfordringen og samlede på et par timer ca 40 sække med affald. Deltagerne var inddelt i seks hold og alle kom i mål, så hele lokalområdets veje og stier burde nu være støvsuget for affald.

Hillerød Forsyning stillede op med container til såvel det brændbare affald som metal og flasker. Lokalrådet sponserede efter endt dåd øl og sodavand til alle deltagerne. På billedet ses et udsnit af indsamlerne, der trods blæst og regn holdt ud til vi var færdige.

Selvfølgelig var der en del affald der skulle samles op, men deltagerne kunne med tilfredshed konstatere at de senere års mange hundeposer nu næsten er forsvundet fra naturen. Årsagen er frivilliges opstilling af dertil indrettede beholdere på de mest befærdede ”hundeluftnings-arealer

 

Sct. Hans festen

Lokalrådet var igen i 2016 medarrangører af Sct. Hans Festen. Et initiativ der oprindeligt var taget af grundejerforeningerne i Tofteparken og Uvelse Park – som efterfølgende bad KUL, Lokalrådet og UFC om at medvirke i arrangementet.

 

Sommerfesten/byfesten

Til sommerfesten havde Lokalrådet en bod, men interessen for at få en dialog med lokalrådet var begrænset. Kun en 5 – 6 af byens borgere henvendte sig – og temaer man ønskede at diskutere var primært klimatilpasning/kloakering, situationen omkring den kollektive trafik samt planerne for udbygning af Uvelse Nord.

 

Vejsyn

I vejsynsrapporten fremhæves som for de senere år stærkt behov for renovering af Skolelodden, Kildetoften og dele af Kærstykket og til dels Kornvænget, som alle trænger til ny asfaltbelægning. Afstribning på de primære veje gennem Uvelse/Lystrup er de fleste steder næsten slidt helt væk, og mangler flere steder fuldstændig. Indtil videre har kommunen siddet denne opfordring overhørig.

Igen i år blev påpeget den manglende oprensning af vejbrønde, og på mystisk vis blev netop vejbrøndene renset ugen efter at kommunen havde modtaget vores vejsynsrapport.

I årets vejrapport blev endvidere påpeget det manglende ansvar for renholdelse af de offentlige fortove og vejkanter. Lidt har det dog hjulpet idet der siden da har været flere tilfælde hvor kommunen har fejet fortovskanter med deres maskineri, men der er fortsat ikke udmeldt fælles retningslinjer omkring ansvaret for vedligehold at fortove ud fra kommunen.

 

Klimatilpasning/kloakeringsplaner.

Lokalrådet har via Henning Thorsen fulgt de kommunale planer for klimatilpasning tæt. Heldigvis blev der i årets løb indgået et politisk forlig mellem Venstre og Socialdemokratiet, hvorefter klimatilpasning og separatkloakering indtil videre er taget af dagsordenen.

 

Fællesmøde for Lokalrådene i Hillerød Kommune

Ved det årlige møde for alle lokalråd i Hillerød kommune, er igen fremført vi at der mangler en formulering af ”ret og pligter” i relation til Lokalrådendes samarbejde med Byrådet og Hillerød Kommune, og fra 2017 er blive dannet en fælles gruppe af Hillerød Kommunes Lokalråd, som vil arbejde for fælles mål i relation til kommunen.

 

Trafik igennem Uvelse

Alle Lokalråd i Hillerød Kommune har i 2016 holdt møder med kommunen omkring trafiksikkerhed. Her blev fremført ca 80 ønsker om forbedringer og efterfølgende har kommunen prioriteret 36 af disse. Heraf 4 egentlige trafikprojekter for lokalområdet Uvelse/Lystrup. De fire projekter er:

 1. Lystrup. Markering af forkørselsret, evt, flytning af bump (budgetpris for skiltning ca 10.000 kr)
 2. Gørløsevej/Lystrupvej – flytning af byzone skilt (budgetpris ca 10.000 kr)
 3. Snoghøjvej – markering af 2 minus 1 vej med max 60 km/t (budgetpris ca 170.0000 kr)
 4. Indfaldsveje Uvelse og Lystrup. 2 minus 1 vej med max 40 km/t (budgetpris ca 700.000 kr)

På denne måde har kommunen nu vedtaget en prioriteringsliste som gennemføres i takt med de budgetter der stilles til rådighed for området.

 

Nyt fra Lokalrådet/vor Webside

Der er produceret to numre af ”Nyt fra Lokalrådet” siden sidste generalforsamling, hvor er beskrevet  Lokalrådets aktiviteter. Det er bestyrelsens indtryk at bladet bliver vel modtaget.

Helt tilsvarende dels den samlede webside for Uvelse-Lystrup området som Lokalrådet tog initiativet til for et par år siden, samt lokalrådets egen hjemmeside som en del af den fælles webside. Websiderne er vel besøgte og synes foreløbigt at have været en succes.

 

Dagli Brugsen

Lokalrådet støtter arbejdet med at bevare en Brugs i Uvelse, og opfordrer i ”Nyt fra Lokalrådet” hver gang til at lokalområdets indbyggere i videst mulig omfang lægger deres indkøb af dagligvarer i Brugsen i Uvelse. Indtil videre har de mange lokale initiativer med samme mål tilsyneladende båret frugt, ihvertfald er Brugsens omsætning løbende gået op. Om det så er tilstrækkelig må fremtidens vise, men der er ingen tvivl om at netop Brugsen spiller en helt afgørende rolle for lokalsamfundets trivsel – og vækst. 

 

Udbygning i Uvelse Nord

I kommunalplan 2013 står omtalt at området Uvelse Nord vil blive bebygget i perioden 2021 – 25. Lokalrådet har ved flere lejligheder peget på at denne udbygning burde foregå noget tidligere (herunder i Lokalrådets egen plan for lokalområdets udbygning af byggeriet burde stå færdigt i 2020). Sammen med jordejeren (Lystrupgård) og byggefirmaet Lind & Risør blev derfor sidste sommer afholdt et møde med kommunen for at fremrykke byggeriet. De kommunale myndigheder er med på denne ide og ville gerne medtage et skitseprojekt området i Kommunalplan 2017. Tiden er imidlertid gået og Lind & Risør har i starten af 2017 trukket sig fra projektet. Der ledes derfor p.t. efter en ny bygherre.

 

Udbygning af J. Jensen

Nedrivningsfirmaet J. Jensen, der ligger på Højlundevej, ønsker at udvide aktiviteten. Først var det planen at det skulle forgå tæt ved motorvejen i den nordlige del af Hillerød. På grund af mange beboerprotester blev dette imidlertid skrinlagt, og i stedet ønskede man nu at udbygge de eksisterende faciliteter på Højlundevej.  Udbygningen vil betyde op til 500 flere lastbiler om dagen, på lokalområdets veje – eller ca en lastbil mere i minuttet – da trafikken jo normalt vil foregå indenfor normal arbejdstid. En lokal borgergruppe håber på at forhindre dette, og Lokalrådet deltager i denne arbejdsgruppe.

 

Lokalrådets fokus for 2017/18.

Fokusområderne for 2016/17 vil være:

 

 • Affaldsdagen 2017, Sct, Hans fest og sommerfesten
 • Trafikken gennem Uvelse
 • Udbygning af lokalområdet – herunder at Uvelse Nord udbygges hurtigst muligt.
 • Tilstanden af de offentlige veje i Lokalområdet
 • Naturen omkring Uvelse-Lystrup
 • Dagli Brugsens overlevelse. 

Til sidst rettede formanden en stor tak til best. medlemmer og suppleanter fra Lokalrådet. Det har været et begivenhedsrigt år – og der er masser at tage fat på i det kommende år – så vi kommer ikke til at kede os.

 

Formandens beretning blev taget til efterretning, hvorefter dirigenten udbad kommentarer fra div. arbejdsgrupper i Lokalrådet og fra tilhørerne.

 

Formanden efterlyste en vejledning for at kunne justere i den fælles kalender for alle foreninger på forsiden af Uvelse/Lystrups hjemmeside (www.uvelse-lystrup.dk). Tilsyneladende var det alene menighedsrådet der havde adgang til denne kalender, men der var et stort behov for at alle foreninger her kunne tilkendegive deres arrangementer, bl.a. for at undgå overlappende arrangementer. Det sidste tilfælde var at der er såvel gymnastikopvisning og affaldsindsamling d. 2. april. Dette overlap kunne have været undgået hvis man kunne meddele sig på den fælles kalender. Tilsyneladende er det p.t. alene Mai Frank der har adgang til kalenderen.

 

Henning Thorsen bemærkede at indtjeningen på busrute 337 lå 15% under budgettet, hvorfor han opfordrede flere til at anvende bussen.

 

Skydebanen – Freddy Dichmann bemærkede problemstillingen omkring den øgede støj fra skydebanen (p.gr.a. at politiet nu er begyndt at anvende skydebanen), og at der sandsynligvis ville blive endnu et borgermøde om samme emne. Bente Præstin bemærkede at hun ikke var generet af støjen, og at det jo måtte være et nødvendigt onde med kravene til mere skydetræning for politifolk. De nærmeste naboer er dog stærkt meget generet af skyderiet. Spørgsmålet om anvendelse af ”lyddæmpere” kunne blive et nødvendigt middel for skydetræningen.

Torben Svensson bemærkede det uhensigtsmæssige i (specielt for handicappede med kørestole og rollator) at der ved skolen i Uvelse var et vejbump midt i en fodgængerovergang. Endvidere problemstillinger ved manglende klipning af hække. Lokalrådet medtager begge forhold i næste vejsynsrapport.

Conny Aas bemærkede den manglende vedligeholdelse af fortove, med mange steder med særdeles ujævn belægning – til stor gene for de gående. Også et område kommunens vedligeholdelsespligt har svigtet. Dette forhold vil også indgå i den kommende vejsynsrapport.

Claus Brandenborg spurgte ind til en ”2 minus 1 vej”. Aksel forklarede at det var en vej uden midterstriber, men med store striber i begge sider af vejen (for cyklister). Finn Lillelund bemærkede at det var en høj pris at det skulle koste 700.000 kr at lave 2 minus 1 veje gennem Lystrup og Uvelse.

 1. Aflæggelse af regnskab

Stig Kunkel fremhævede at året 2016 havde givet underskud, men at der dog fortsat var 6250 kr  på kontoen.

Det blev fra salen bemærket at den eksisterende økonomiske situation var uholdbar, og der blev enighed om at man fremover ville vedlægge et indbetalingskort i hver af de to numre af ”Nyt fra Lokalrådet”.

Ove Nielsen bemærkede at der manglede et budget for 2017. Kasseren beklagede at dette ikke var udarbejdet, og formanden mente at dette kunne der rettes op på ved den forventede ekstraordinære generalforsamling der skulle afholdes p.gr.a. vedtægtsændringer.

 1. *) Indkomne forslag

Formanden fremlagde den modernisering af vedtægterne bestyrelsen havde besluttet at gennemføre. Herunder tilføjede han at der alene burde være skriftlig afstemning ”når blot en af de fremmødte forlanger dette”.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget men p.gr.a. kravet om at 2/3 af – alle – medlemmer stemmer for, ikke kunne opfyldes med alene 18 tilstedeværende medlemmer – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 1. Valg af formand

Den nuværende formand Aksel Hauge Pedersen genopstillede som formand og blev valgt.

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter (til bestyrelsen er på valg Stig Kunkel og Jan Andersen – og Henning Thorsen og Poul Greibe er på valg som suppleanter).

Der var genvalg til alle poster som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 1. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant (p.t. Finn Lillelund og Lars Hedegaard Larsen samt Hanne Andersen som revisorsuppleant)

Der var genvalg på elle poster, og på et spørgsmål fra Finn Lillelund bemærkede dirigenten at valgene gælder frem til næste ordinære generalforsamling uanset udfaldet på den ekstraordinære generalforsamling.

 1. Eventuelt

Henning Thorsen fremhævede igen det mindre hensigtsmæssige i at have postnummer sammen med Slangerup, og at vi burde have postnummer sammen med Hillerød – eller eget postnummer. Flere mente at postnummeret fremover vil få mindre betydning, når langt færre sender breve. Endvidere at sagen tidligere har været undersøgt og at svaret dengang var at vi i givet fald kunne få samme postnummer som Gørløse. Lokalrådet tager sagen op til genovervejelse,

 

På et initiativ fra bl.a. Bente Præstin, KUL’s nye formand og UIF er lagt op til at der skal holdes et møde i menighedshuset for alle foreninger i Uvelse/Lystrup. Fra Lokalrådet kommer formanden og Henning Thorsen samt Freddy Dichmann (som repræsenterer såvel KUL som Lokalrådet).

Formanden undrede sig over at grundejerforeningerne i Uvelse/Lystrup ikke var inviteret med, bl.a. havde to af disse de senere år være de primære aktører omkring Sct. Hans festen. Lokalrådet indstiller derfor overfor initiativtagerne for mødet d. 20/4 at grundejerforeningsformændene inviteres med.  

Jacob Birch Hørdum efterspurgte en anden dato for afholdelse af sommerfesten. Mange småbørnsfamilier kan ikke deltage i den anden weekend i august – sidste weekend før skolernes sommerferie slutter. Andre datoer blev diskuteret men enighed om anden dato kunne ikke opnås.

 

Dirigenten efterspurgte en dato for den ekstraordinære generalforsamling. Torsdag d. 6. april og torsdag d. 27 april blev udpeget, afhængigt af ledige lokaler i UFC. Efterfølgende er d. 27. april blevet udpeget som endelig dato, selvom dette overskrider fristen for afholdelse med nogle få dage (skal indkaldes senest en måned efter beslutning om afholdelse – og med mindst 14 dages varsel).

 

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for veludført arbejde, og forsamling for det flotte fremmøde.

 

Uvelse      /       2017

 

__________________________________                     __________________________________

 

Harry Lambjerg-Hansen (dirigent)                                       Aksel Hauge Pedersen (referent)

                         

 

 

 

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.