Referat – Lokalrådets åbne bestyrelsesmøde – 15/11 2018

Referat

Åbent – bestyrelsesmøde, Torsdag d. 15. november, 2018.

Deltagere: Poul, Stig, Henning, Jan og Aksel + 2 eksterne deltagere (Claus B + Yvonne)

Afbud fra: Freddy og Claus

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

Siden sidst orientering fra formand, arbejdsgrupper m.v.

 • Status for Uvelse Nord. Lokalplan vedtaget hvordan går det med salg af boliger, ny vej til området, m.v?

Aksel informerede om sin kontakt til Home v/Lars Busk. Status var per medio nov 2018 at 8 parceller, eller ca 20% af hele Uvelse Nord nu var lovet væk. Første bolig skulle være opført per august 2019. Omkring anlæg af vej havde Lars Busk oplyst at det var et HHM anliggende, men der var efter lolkalplanens godkendelse i Hillerød Kommune indkommet en klage, som havde en vis opsættende effekt på vejbyggeriet. Hvor længe dette skulle stå på kunne ikke oplyses.

 

 • Afrapportering – ”Vejsyn” for lokalområdets offentlige veje og stier udført 10. september, 2018.

Aksel fremviste ”vejrapporten” som var fremsendt til Hillerød Kommune. Rapporten er nu til behandling i forvaltningen, og vi afventer svar herpå. Der var i rapporten gjort en del ud af manglende vedligehold og renholdelse af områdets fortove. Kommunen har ansvaret for vedligeholdelsen, og i rapporten er efterlyse et svar på hvordan kommunen vil leve op til dette ansvar – og endvidere en anbefaling af en kampagne for de private borgeres pligt til renholde fortovene.

 

 • Prioriterede – lokale – trafikale indsatsområder fra Hillerød kommunes side.

Der er 4 lokale prioriterede indsatsområder rent trafikalt – som er godkendt af kommunen i 2016. Det dejer sig om indsnævringen i Lystrup, 40 km hastighedsbegrænsning i Uvelse/Lystrup og et par tilfælde med indretning af 2+1 veje. Intet er endnu sket p.gr.a. kommunens økonomi, men lokalrådet er indkaldt sidst i januar 2019 til møde med kommunen i samme spørgsmål.

 

 • 50.000 kr til alle kommunens lokalråd for 2019 – hvilke projekter skal vi søge støtte til?

I kommunens budget 2019 er for første gang afsat midler til Lokalrådene. 50000 kr til deling. Uvelse/Lystrup vil ansøge om 8000 kr til dækning af kalk/maling af sprøjtehuset + dækning af udgifter til lokalrådets andel af NUVEL.

 

 • Lokalrådet overtager ansvaret for brandsprøjte og sprøjtehus – hvordan skal vi håndtere dette og markedsføre emnet lokalt?

Aksel informerede om at lokalrådet nu ”arver” ansvaret for sprøjtehuset ved Bøllemosegård. Vi skal markedsføre dette lokalt, og endvidere leve op til ansvaret for at ”støve” hus og brandsprøjte af et par gange om året, kalke sprøjtehuset m.v.

 

 

Div. andet af lokal interesse – og til debat

 • Status for sagen omkring J. Jensen’s udvidelse på den nuværende placering på Højlundevej

Stig kunne informere om at en afgrænsningsudtalelse til miljøkonsekvensrapporten har været forbi nabogruppens advokat til gennem læsning. Status for sagen er jf. gruppens formand Allan Høj, at ”vingerne er stækket kraftigt” på J Jensens planer om udvidelse/NYBYGNING AF NY VIRKSOMHED. Der er handlet med rettidig omhu så nu venter nabogruppen (hvor lokalrådet også er repræsenteret) spændt på resultatet af J.Jensen VVM undersøgelse.

 

 • Fastholdelse af dagli Brugsen i Uvelse

Henning kunne informere om at brugsens omsætning nu igen var stigende, efter et noget miserabelt første halvår af 2018. Fortsætter det på samme måde vil Brugsen helt klart overleve. Der var spørgsmål om midler til renovering selv bygningen, og her mente Henning at vi skal dog præsentere et reelt overskud før vi kan afsætte penge til dette.

 

 • Flere af de nuværende medlemmer af Lokalrådets bestyrelse rejser fra lokalområdet – vi skal have nye kandidater til generalforsamlingen 2019

Aksel påpegede at Stig er flyttet fra lokalområdet, og Poul agter inden længe at gøre det samme. Endvidere at det jo ikke var en naturlov at han selv kunne/ville fortsætte som formand. Nye kræfter var derfor nødvendige til bestyrelsesarbejdet fra det kommende år (både Stig og Poul har accepteret at fortsætte i Lokalrådet til og med generalforsamlingen 2019). Alle bedes derfor overveje nye kandidater til bestyrelsesarbejdet i Lokalrådet.

 

 • Div. andre punkter af almen interesse kan fremføres og tages op til diskussion under selv mødet.

Herunder blev bemærket den omlægning af buslinje 337 vi tidligere har peget på. Emnet medtages på trafikmødet med kommunen sidst i januar måned.

Der er tilsyneladende problemer med at komme ind på lokalrådets hjemmeside www.uvelselystrup.dk – Stig undersøger om det kan have noget at gøre med opdateringen af det tilknyttede software.

Hillerød Forsynings forslag om ophør for ordningen for afhentning af haveaffald og flisning blev diskuteret. Henning lovede at kontakte Jens Gammeltoft fra Forsyningens bestyrelse for at høre hvad der ligger bag, og i øvrigt videregive vores protest mod forslaget. Aksel mente i øvrigt at der var en høringsrunde for forslaget på kommunens hjemmeside, og ville agere på dette.

 

 Beretning fra kasserer

        4435 kr i kassebeholdning.

 

Div. andre punkter

 • ·       Næste best. møde – lukket møde torsdag d. 24.  januar 2019
 • ·       Generalforsamling torsdag d 7. marts 2019 i UFC.
Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.