Generalforsamling 15. marts 2018

Referat fra Lokalrådets generalforsamling 15. marts 2018.

Formanden Aksel Hauge Pedersen bød velkommen hvorefter man gik over til den udsendte dags-orden.

1. Valg af stemmetællere
Ove Nielsen og Claus Brandenborg valgt

2. Valg af dirigent
Harry Lambjerg-Hansen blev valgt

3. Aflæggelse af beretning
Formanden aflagde beretning hvoraf fremgik:

Siden sidste generalforsamling havde Lokalrådet haft fokus på følgende arbejdsområder:

• Affaldsdagen
• Sct. Hans festen
• Vejsyn 2017
• Sommerfesten
• Trafikken gennem Uvelse
• Fortsat Dagli Brugs i Uvelse
• Udbygning på Uvelse Nord
• J. Jensen
• Klager over støj fra Skydebanen
• Udgivelse af ”Nyt fra Lokalrådet”
• Revision af vedtægterne for Lokalrådet

Endvidere havde man deltaget i diverse dialogmøder med de øvrige Lokalråd i Hillerød Kommune.

Affaldsdagen 2017
På et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning havde Lokalrådet for Uvelse-Lystrup søndag d. 2. april inviteret til affaldsindsamling på gader og veje i Lokalområdet. Desværre faldt affaldsindsamlingen sammen med at UIF samme dag havde gymnastikopvisning i UFC, så Uvelse/Lystrup kunne kun alene mønstre 8 voksne, et barn + en hund til det gode formål. Der blev dog af de fremmødte gået til opgaven med stor iver og det lykkedes at indsamle ca 20 sække med div. affald fra offentlige fortove, stier og veje.
Hillerød Forsyning stillede igen i år op med container til såvel det brændbare affald som metal og flasker.
Formanden erindrede om at Affaldsdagen 2018 afholdes d. 22. april.

Sct. Hans festen
Lokalrådet var igen i 2017 medarrangører af Sct. Hans Festen. Et initiativ der oprindeligt var taget af grundejerforeningerne i Tofteparken og Uvelse Park – som efterfølgende bad KUL, Lokalrådet og UFC om at medvirke i arrangementet.

Sommerfesten/byfesten
Til sommerfesten havde Lokalrådet en bod, men interessen for at få en dialog med os var begræn-set.

Vejsyn
Lokalrådets ”vejsyn”, udført d. 17/9 2017 blev fremsendt til Hillerød Kommune. Rapporten viste, tilsvarende de senere år, at vedligeholdelsesstandarden for lokalområdets veje og stier er nogen-lunde i orden. Dog med enkelte helt åbenlyse mangler omkring specielt manglende asfaltering, og vedligehold af fortove cykel og gangstier. Forhold som også blev bemærket i tidligere års vejsynsrapporter.
Igen konstateres at renholdning af fortovskante – og specielet fortove – mange steder er mangel-fuld. Netop denne problemstilling er ved flere lejligheder rejst når Lokalrådet har haft kommunen i tale.
Det konstateres at vejbelægningen på indfaldsvejene i det store og hele er OK, dog flere steder med mangelfuld afstribning. Det modsatte er tilfældet for flere af de offentlige villaveje, kantste-ne og cykel- og gangstier.

Klimatilpasning/kloakeringsplaner.
Lokalrådet har via Henning Thorsen fulgt de kommunale planer for klimatilpasning tæt. Heldigvis blev der sidste år indgået et politisk forlig mellem Venstre og Socialdemokratiet, hvorefter klima-tilpasning og separatkloakering indtil videre er taget af dagsordenen.

Fællesmøde for Lokalrådene i Hillerød Kommune
Igen i 2017 har der været afholdt møde for alle lokalråd i Hillerød kommune, og igen fremførte vi at den manglende en formulering af ”ret og pligter” i relation til Lokalrådendes samarbejde med Byrådet og Hillerød Kommune. Nye toner er måske på vej, fra 2018, med et nyt byråd hvor der vil komme fokus på samarbejdet mellem borgere og byråd via det nye § 17, stk 4. udvalg om borger-involvering. I hvert fald er der indladt til møde om dette d. 19. april 2018 på rådhuset.

Trafik igennem Uvelse
Alle Lokalråd i Hillerød Kommune holdt i 2016 møder med kommunen omkring trafiksikkerhed. Her blev fremført ca 80 ønsker om forbedringer og efterfølgende har kommunen prioriteret 36 af disse. Heraf 4 egentlige trafikprojekter for lokalområdet Uvelse/Lystrup. De fire projekter er:
A: Lystrup. Markering af forkørselsret, evt, flytning af bump (budgetpris for skiltning ca 10.000 kr)
B: Gørløsevej/Lystrupvej – flytning af byzone skilt (budgetpris ca 10.000 kr)
C: Snoghøjvej – markering af 2 minus 1 vej med max 60 km/t (budgetpris ca 170.0000 kr)
D: Indfaldsveje Uvelse og Lystrup. 2 minus 1 vej med max 40 km/t (budgetpris ca 700.000 kr)
På denne måde har kommunen en vedtaget prioriteringsliste som gennemføres i takt med de budgetter der stilles til rådighed for området – meget andet er der ikke sket.

Nyt fra Lokalrådet/vore Webside
Der er produceret to numre af Nyt fra Lokalrådet siden sidste generalforsamling, hvor er beskrevet Lokalrådets aktiviteter. Det er bestyrelsens indtryk at bladet bliver vel modtaget. Et nyt fælles ini-tiativ for lokalområdet vil nu søge at samle alle gode kræfter om et fælles blad. D.v.s. Menigheds-råd, Brugsen, KUL, UIF, Lokalrådet m. fl. Det nye blad ventes at komme på gaden fra efteråret 2018.
Helt tilsvarende er den samlede webside for Uvelse-Lystrup området, som Lokalrådet som oprin-deligt startede op, nu overtaget af andet fælles initiativ.

Dagli Brugsen
Lokalrådet støtter arbejdet med at bevare en Brugs i Uvelse, og opfordrer i ”Nyt fra Lokalrådet” hver gang til at lokalområdets indbyggere i videst mulig omfang lægger deres indkøb af dagligva-rer i Brugsen i Uvelse.

Udbygning i Uvelse Nord
HHM ønsker at opføre ca. 50 boliger på området. De vurderer, at området er attraktivt set i lyset af de mange nye arbejdspladser, der forventes i Hillerød og de tilbud i form af skole, dagtilbud, indkøb m.m., der gør Uvelse til et velfungerende lille bysamfund i landskabelige omgivelser.
HHM forslår vejadgang via Lystrupvej. Stiadgang til bymidten foreslås via Kornvænget syd for om-rådet. HHM har angivet at ville indgå en frivillig udbygningsaftale om etablering af adgangsvej fra Damtoften/Lystrupvej til området. Udbygningsaftalen vil blive udarbejdet parallelt med lokalpla-nen.

Boliger er støjfølsom anvendelse og må kun udlægges hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Nord for området ligger Hanebjerg Skyttecenter. HHM har fået foretaget en vur-dering af støjbelastningen fra skyttecentret i området og er i dialog med skyttecentret om nogle støjdæmpende tiltag.
Udkast til Lokalplan for området forelægges byrådet ved deres sidste møde i marts måned,
hvorefter lokalplanen kan komme i offentlig høring fra og med april 2018.

Udbygning af J. Jensen
Firmaet J. Jensen (Up-cycling anlæg for byggematerialer), der ligger på Højlundevej, ønsker at ud-vide aktiviteten. Først var det planen at det skulle forgå tæt ved motorvejen i den nordlige del af Hillerød. På grund af mange beboerprotester blev dette imidlertid skrinlagt, og i stedet ønskede man nu at udbygge de eksisterende faciliteter på Højlundevej – hvilket bakkes af et flertal i Hille-rød byråd. En lokal borgergruppe håber på at forhindre dette, og Lokalrådet deltager i denne ar-bejdsgruppe. Lokalrådet har dels sendt en indsigelse om dette til Kommunalplan 2017, og delta-get i diverse mødeaktiviteter om sagen. En lokalplan for udbygningen er på trapperne.

Klage til Hillerød Kommune over støjgener fra Hanebjerg Skydecenter
Nærmeste naboer til Hanbjerg Skydecenter, og mange berørte beboere i Uvelse, Nr. Herlev og Gørløse har med underskrifter i 2017 klaget til Hillerød Kommune, over støjgener fra skydebanen. Hillerød Kommune har i 2011 udstedet miljøgodkendelsen for skydecentret og er tilsyns-myndighed for samme.
Klagerne anmoder afslutningsvis tilsynsmyndigheden om støjmålinger i de otte beregningspunkter, der blev anført i miljøgodkendelsen fra 2011, under varierende vind og vjerforhold. Der er fra klagernes side ingen tiltro til at de beregnede værdier der i sin tid lå til grund for miljøgodkendelsen vil holde. I et videre forløb har Hillerød kommune afvist de anførte påstande om at støjen er blevet forværret de senere år. Efterfølgende har klagerne nu dels ved via egne målinger konstateret at givne grænseværdier ikke overholdes, og dels via aktindsigt dokumenteret at betalingen fra politiet til skydebanen er mangedoblet over de senere år. D.v.s. aktiviteten på skydebane er karftidt øget, på trods af skydebanen påstand om det modsatte. I et videre forløb vil den ansvarlige ministerium nu blive inddraget i sagen.

Til sidst takkede formanden bestyrelse og suppleanter for et godt samarbejde gennem det forløb-ne år.

Dirigenten takkede for beretningen og bad om kommentarer hertil.
Finn Lillelund rejste spørgsmålet om støj fra skydebanen, herunder at der skulle byges en ”støj-skærm” på op til 9 meter bed skydebanen.
Ove Nielsen spurgte ind til busforbindelser. Henning Thorsen, der er Lokalrådets ansvarlige på området, svarede at der ikke umiddelbart var lagt op til justeringer. Winnie Adeltoft havde skrevet til kommunen omkring en justering af ruten for bus 337, så den ikke længere skulle køre dem lan-ge vej over Hammersholt – til Hillerød – men en mere direkte rute som i tidligere tider. Lokalrådet ville jf. formanden medtage dette punkt til det kommende møde med kommunen i april.
Winnie Adeltoft fremføre endvidere at mange veje, herunder vejen fra Uvelse til Nr. Herlev mang-le afstribning – også dette vil blive bemærket når vi mødes med kommunen i april måned,
Ove Nielsen spurgte om vi kan glemme alt om separatkloakering? Henning Thorsen svarede at der kommer en ny plan efter sommerferien. Hvad den indeholder vides ikke, men under alle omstæn-digheder er det politisk vedtaget at separat kloakering er frivilligt.
Poul Greibe fortalte om det kommende fællesblad for Uvelse/Lystrup, bl.a. inspireret af hvad der er sket i Hr.Herlev. Nu prøver vi at komme i gang – første nummer i august/september. Med Frida Guld som ankermand. Bladet skal baseres på annoncer med en forsøgsperiode på 1 år. Bladet ville udkomme 3 gange/år.
Stien rundt om søen blev diskuteret. Området er jo privatejet, men med mange lodsejere. For-manden spurgte om Lokalrådet skulle opgive at gå videre med dette arbejde, da det efter et par års tilløb ikke havde ført til noget? Lystrupgård har fældet en masse træer – og nu kan vi se søen. Jf Henning Thorsen kunne man måske nøjes med at lave en sti på Uvelse siden, og han havde ind-viet Jens Christian Nielsen, Lystrupgård i planerne, og han havde ikke været umiddelbart afvisen-de. Lokalråder skrinlægger derfor – ikke – planerne for nærværende.

4. Aflæggelse af regnskab
Kasseren Stig Kunkel forelagde regnskabet. Overskud i 2017 på 1042 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Der budgetteres med et underskud på 3300 kr for 2018.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af formand.
Aksel Hauge Pedersen blev genvalgt.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Freddy Dichmann og Claus Hollstein valgt til bestyrelsen. Claus Hollstein er nyvalgt.
Henning Thorsen og Poul Greibe blev genvalgt som suppleanter.

8. Valg af en revisor og én revisorsuppleant.
Finn Lillelund genvagt som revisor og Hanne Andersen som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Lene Kattrup argumenterede her for og imod vejføring frem til Uvelse Nord. Hun ønskede at Lokal-rådets bestyrelse skulle diskutere emnet. Formanden mente at bestyrelsen havde diskuteret spørgsmålet, og var nået frem til en erkendelse af at det var bygherren der skulle betale for vejen, og ikke det offentlige – og derfor havde bygherren rimeligt nok valgt den billigste løsning.
Formanden takkede herefter dirigenten for veludført arbejde, og afsluttede mødet.

Referatet godkendt.

______________________________ dato /
Harry Lambjerg-Hansen, dirigent

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.