Referat fra åbent bestyrelsesmøde – 16. november 2017

Fremmødt fra bestyrelsen: Poul, Jan, Stig, Freddy, Henning og Aksel

Der var ud over dette ca 40 fremmødte borgere, som ønskede at deltage i debatterne omkring de fremsendte dagsordenspunkter.
Formanden (Aksel) bød velkommen og beklagede at der kun var bestilt kaffe og wienerbrød til 20 personer. Dette var sket ud fra erfaringer med deltagerantal i lokalrådets tidligere afholdte åbne bestyrelsesmøder.
Han oplyste desuden at han samme dag var blevet kontaktet af kommunen, der kunne informere om at de – d. 4 december 2017 fra kl 17 – 19, i UFC – ville afholde et informations- og debatmøde om Uvelse Nord. Han henstillede derfor at aftenens debat omkring Uvelse Nord, kunne tage ud-gangspunkt i dette.
Dagsorden
Siden sidst orientering fra formand, arbejdsgrupper m.v.
• Afrapportering – ”Vejsyn” for lokalområdets offentlige veje og stier udført d. 17. september, 2017.
Aksel henviste til omtalen af vejsynet i den tidligere husomdelte ”flyer” fra Lokalrådet. Generelt mente han at vejenes tilstand var nogenlunde, dog med enkelte helt åbenlyse mangler hvad angik manglende asfaltering, manglende oprensning af vejbrønde og manglende vedligeholdelse af om-rådets fortove. Vedr. sidstnævnte at der her både var borgere og kommune der havde udvist mangel ”på rettidig omhu”.
Mange kommentere vejsynet og viste generel enighed i de af Lokalrådet fremførte synspunkter.
Som et afsæt i vejsynsrapporten var der en diskussion af de trafikale forhold. Mange fremførte synspunkter omkring for stor hastighed gennem lokalområdets byer og tilstødende veje. Poul fra Lokalrådet, som var kontaktperson vedr. de hastighedsmålinger, kunne dog ikke genkende dette billede. De seneste målinger af hastigheden gennem Uvelse var ikke øget, snarere tværtimod. Det-te var eftervist via målinger over alle døgnets timer i en hel uge.
Under debatten var der også et indlæg omkring problemer med Ørsteds manglende udskiftning pærer i vejbelysningen. Flere mente at der i sagen også burde klages til kommunen, hvilket imid-lertid også var sket – uden at dette gav anledning at vejbelysningen var re-etableret.

• ”sti system” omkring søen nordvest for Uvelse?
Henning fra Lokalrådet informerede omkring de drøftelser der havde været vedr. et stisystem rundt omkring søen. En vandretur rundt om søen krævede for nærværende næsten akrobatiske evner, med baggrund i at det meste var groet til. Kommunen var med på ideen med et stisystem, men det krævede at alle lodseejere også ville aktivt medvirke. Der var mange lodsejere, men kommunen mente at det var Lokalrådets opgave at søge en fælles enighed blandt disse – og det var det man nu arbejdede på.
Ud over dette kunne oplyses at træerne i området ved Lystrupvej – ned mod søen – ville blive fældet i løbet af vinteren, jvf oplysninger fra lodsejeren der ejede dette stykke jord.

• Aflysning af sagen omkring separatkloakering – kommer der andre tiltag?
Henning, der havde siddet i den kommunale gruppe der søgte at omgøre den politiske beslutning om separatkloakering, gav en orientering om status i sagen. Den politiske beslutning er taget af bordet, men spørgsmålet var hvad der ville ske efter det kommende kommunalvalg? De byråds-medlemmer der tidligere havde gået ind for separatkloakeringen var alle blevet under valgkam-pen blevet spurgt om de ville tage sagen op igen. Enkelte har det dog fortsat med i deres program, så sagen kan ikke helt aflyses – men næsten da – mente Henning.

• Klage til Hillerød Kommune over støj fra Hanebjerg Skydecenter
Aksel informerede om at 100 – 150 borgere, umiddelbare naboer til skydebanen samt beboere i Nr. Herlev, Gørløse og Uvelse, havde underskrevet en klage over støjen fra skydebanen – og frem-sendt denne til Hillerød kommune som var ansvarlig for miljøgodkendelsen af skydebanen. I kla-gen fremførtes konstaterede afvigelser i henhold den oprindelige miljøgodkendelse hvad angår øget antal skydninger samt støjniveauet.
Tilstedeværende talsmænd for denne klage kunne i tillæg oplyse at kommunen i første omgang skulle rykkes for accept af klagen, og sidenhen bruge rigtig god tid til at behandle klagen. Man af-ventede således – nu en måned efter klagen var fremsendt – fortsat svar fra kommunen.
Der var diskussion om det rimelige i at give en miljøgodkendelse ud fra ”beregnede” støjværdier – og det kunne blive interessant om Hillerød kommune ville følge op med decidere målinger.

Div. andet af lokal interesse – og til debat
• Uvelse Nord – nyt boligområde.
Aksel fortalte at udbygning af Uvelse Nord i kommunalplan 2013 var berammet til at skulle effek-tures i planperioden 2021 – 2025. Lokalrådet – med bistand fra Niels Frölich – havde fundet at det-te ville være for langt ude i fremtiden. Lokalområdet skal udbygges nu – af hensyn til bevarelse af skole og børneinstitutioner, brugs, det lokale erhvervsliv, UFC m.v. Derfor havde lokalrådet – sammen med Nielse Frölich – taget kontakt til jordejeren for Uvelse Nord, og han havde nu i et samarbejde med HHM indstillet til kommunen et skitseprojekt med udbygning af Uvelse Nord med ca 50 boliger på området. Det kommunale perspektiv med udbygning i 2021 – 25 står fortsat i udkast til Kommunalplan 2017, men Lokalrådet har klaget over dette, så forhåbentlig vil det blive ændret ved den endelige vedtagelse af kommunalplanen ved det sidste møde i byrådet i 2017.
Der var en debat omkring Uvelse Nord. Herunder mange synspunkter omkring adgangsveje til om-rådet. Mange mente at en adgang fra Enghaven/Uvelse Byvej ville være den mest hensigtsmæssi-ge løsning, mod den nuværende plan for adgang fra Lystrupvej. Andre at adgangen ad Lystrupvej ville være den billigste løsningsmodel. Der var endvidere en del synspunkter omkring en bevarelse af miljøet i pågældende område.
Aksel henstillede at alle ville stille op d. 4. december ved mødet med kommunen, her burde der kunne komme svar på alle de rejste spørgsmål.
• Status for sagen omkring J. Jensen’s udvidelse på den nuværende placering på Højlundevej
J.Jensen sagen blev også berørt. Der er ikke kommet en afklaring omkring en evt. udvidelse af J. Jensen på Højundevej, men under valkampen har bl.a. Venstres borgmesterkandidat tilkendegi-vet at en placering bag genbrugsanlægget på Solrødgård også kunne overvejes.
Det blev under debatten fremført at placeringen ved Højlundevej er særdeles uhensigtsmæssig ud fra en miljømæssig betragtning. Denne placering ligger i et område for udvinding af drikkevand, og lerlaget i undergrunden, der skal beskytte drikkevandet, er jf. Danmarks Naturfredningsfor-ening, særdeles tyndt. Der blev derfor opfordret til at starte en underskriftsindsamling, a la den klagerne over støj fra skydecentret netop havde gennemført. Gruppen ”J. Jensen´s naboer” ville overveje dette, men meget gerne med støtte fra Lokalrådet.

• Fastholdelse af dagli Brugsen i Uvelse
Daglig Brugsen vil fortsætte – i hvert fald indtil videre. Det var en beslutning taget fornylig af be-styrelsen i Slangerup Brugs.
Tilstedeværende bestyrelsesrepræsentanter fra Slangerup Brugs kunne endvidere informere om at det var ”et langt og sejt træk” at få økonomien i Uvelse Brugs op at stå igen. Det gik den rigtige vej, men det tager tid inden faren for lukning er overstået. Derfor skal alle borgere i lokalområdet stå sammen om at lægge så meget som muligt af deres indkøb af dagligvarer lokalt.
Flere tilstedeværende bad om at bestyrelsesrepræsentanter kunne søge at få handel med smør-rebrød mulig i den lokale brugs. P.t. skal dette foregå via direkte indkøb i brugsen i Slangerup, og hvis man alligevel var der ville de fleset nok også hangdle i Slangerup Brugs – i stedet for Dagli Brugsen i Uvelse.

• Div. andre punkter af almen interesse kan fremføres og tages op til diskussion under selv mø-det.
Poul fra bestyrelsen informerede om at de lokale foreninger, Brugsen, KUL, menighedsrådet m. fl. overvejer trykning af et fælles blad, i stedet for som i dag at Lokalrådet og menighedsrådet udgiver hver sit blad og andre uddeler flyers. Dog var der såvel økonomiske og praktiske spørgsmål, der skulle afklares indtil det kunne lade sig gøre. Han mente dog at der ville være en afklaring indenfor et års tid, inden vi kunne se et fælles blad som de bl.a. har i Nr. Herlev.

Beretning fra kasserer
Stig kunne informere om at der er ca 4000 kr på kontoen, men det koster 3000 kr at trykke et blad så kassen kunne hurtigt blive tømt. Frivillige bidrag var derfor yderst velkomne.

Div. andre punkter
• Næste best. møde – lukket møde torsdag d. 25. januar 2018

• Generalforsamling torsdag d 15. marts 2018 i UFC.
Aksel tilskyndede alle dem der var mødt op til dagens møde til at møde op igen til generalforsam-lingen. Så skulle han nok sørge for at der var bestilt tilstrækkeligt med drikkevarer m.v.

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.