Høringssvar Fingerpan – udvidelse af J. Jensen A/S på Højlundevej

Erhvervsstyrelsen                                                    26. maj 2017

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

2100 Kbh. Ø

Vedr: Fingerplan 2017. Indsigelse mod mulighed for udvidelse af virksomheden J. Jensen A/S på Højlundevej i Uvelse.

I forslag til Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning – der nu er i offentlig høring, indgår en udvidelse af virksomheden J. Jensen A/S på Højlundevej.

Jf. teksten er udvidelsen gjort betinget, men det fremgår ikke klart under hvilke betingelser.

Ved placering af en sådan forurenende virksomhed er der to primære udfordringer.

  1. Den forurening til jord, vand og luft som en udvidelse af den eksisterende virksomhed vil give anledning til
  2. den øgende trafik (med tunge lastbiler) fra og til virksomheden.

 

Ad 1. det anses muligt med eksisterende lovgivning at stille krav om afskærmning af virksomheden så den merforurening der bliver tale om, kan overholde gældende grænser og grænseværdier

Ad. 2 det anses – ikke – muligt for trafikken til og fra en udvidet virksomhed at denne kan overholde eksisterende krav til støj og forurening, og ikke mindst trafiksikkerhed. Desuden er det stik imod al rimelig planlægning at placere en så trafiktung virksomhed i en så stor afstand fra hovedfærdselsårer.

Tidligere planer for udvidelsen J. Jensen A/S indikerede en merbelastning med 500 lastbiler/dag – altså i dagtimerne – 1 lastbil mere hvert minut.  Udover de betydelige gener dette giver for naboer og medtrafikkanter, formodes det eksisterende vejnet ikke at kunne holde til merbelastningen, så i planerne skal altså også indgå et nyt vejnet frem til motorvejen.

Hvad angår det trafik sikkerhedsmæssige øges risikoen for lokale trafikulykker. Ad de ruter lastbilerne til J. Jensen skal køre ad er der masser af ”blød trafik”, herunder børn på vej fra og til skole. 

I den nye planlov står endvidere at ”kommunerne skal fastholde arealer udlagt til miljøbelastende virksomheder, og som sikrer at erhvervs arealer langs motorveje forbeholdes — ”transportunge virksomheder”. J. Jensen A/S bærer med rette titlen ”transporttung virksomhed”, så placeringen på Højlundevej er stik imod planlovens intentioner. Der eksisterer arealer tættere på eksisterende motorvejsstruktur, hvorfor ikke anvende disse til virksomheder af denne type?

Med venlig hilsen

 

Aksel Hauge Pedersen

Lokalrådet i Uvelse/Lystrup.

Kildetoften 11, Uvelse

3550 Slangerup

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.