Referat fra ekstraordinær generalforsamling – 27/4 2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 27/4 – 2017.

 

Formanden for Lokalrådet Aksel Hauge Pedersen bød mødedeltagerne (i alt 8 personer var mødt op) velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, hvorefter man gik over til den udsendte dagsorden.

 

  1. Valg af stemmetællere

Stig Kunkel blev valgt som stemmetæller.

  1. Valg af dirigent 

Harry Lambjerg-Hansen valgt som dirigent.

Dirigenten erklærede, med udgangspunkt i de eksisterende vedtægter, at indvarslingen var korrekt udført.

  1. Forlæggelse af reviderede vedtægter.

Dirigenten bad formanden gennemgå de på forhånd udleverede og annoncerede vedtægter punkt for punkt.

Under denne gennemgang blev diskuteret – og justeret – eksisterende tekst omkring:

I formålet med for Lokalrådet indføjes den tekst der står for samme – på hjemmesiden for Hillerød Kommune

Afholdelse af åbne bestyrelsesmøder. Da der sjældent møder borgere op til disse møder begrænses antal møder/år til ”mindst et møde” (mod tidligere et møde per kvartal).

Da der er rejst tvivl om formuleringen relateret til indkaldelser til generalforsamlinger (såvel ordinære som ekstraordinære), blev formuleringen på dette område justeret til:

Generalforsamlingen indvarsles af formanden senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med opslag i Brugsen og UFC, opslag på digitale sociale medier (herunder lokalrådets hjemmeside www.uvelselystrup.dk) m.v. eller via direkte udsendelse for dem der måtte ønske dette.

Hvad angår det sidstnævnte vil der i det husstandsomdelte blad ”Nyt fra Lokalrådet” blive annonceret med at borgere der er uden digitale hjælpemidler, og som måtte ønske dette, kan modtage indvarslinger til generalforsamlinger m.v. skriftligt.

 

Og for ekstraordinære generalforsamlinger:

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter beslutning/anmodning herom, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel

Med disse ændringer blev de nye vedtægter vedtaget med alle de tilstedeværende’s stemmer.

  1. Eventuelt

Under dette punkt bemærkede formanden at der på det seneste havde været en mailkorrespondance med en borger der følte at vedkommende ikke var indkaldt/informeret om afholdelsen af såvel generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling. Samme borger havde beviseligt haft adgang til Lokalrådets hjemmeside, og var bl.a. på denne måde forhåndsorienteret om arrangementerne, men uden at dette havde været tilstrækkeligt for ham. Af samme årsag ønskede borgeren at erklære såvel generalforsamling som ekstraordinær generalforsamling for ugyldig.

Uvist af hvilken årsag kunne dog konstateres at borgeren ikke var mødt op til nogen af de nævnte arrangementer.

 

Godkendt 29/4 2017

 

 

____________________________                  

Harry Lambjerg-Hansen (dirigent )

                                                                                      

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.