Mail korrespondance vedr. Lokalrådets generalforsamlinger – incl svar fra Lokalrådet

Mail af 23/4, 2017 fra Kurt Skov Jakobsen, Kornvænget 6, Uvelse

Lokalrådets møde den 9.3.2017 samt det ved opslag hos Lokalbrugsen indkaldte møde den 27.4.2017:

Det er min klare overbevisning at såvel mødet den 9.3.2017 som det indkaldte møde den 27.4.2017, ifølge den gældende vedtægt og den gældende selskabs- og foreningsret ikke er hverken generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Dette betyder, at alle beslutninger, der er truffet på mødet den 9.3.2017, ikke er generalforsamlingsbeslutninger.

Det er for mig foruroligende, at både dirigenten, referenten (formanden for lokalrådets daværende bestyrelse, Aksel Hauge Pedersen) og den daværende bestyrelse, efter min mening, handler i klar modstrid med den gældende vedtægt jævnfør det efterfølgende. Årsagen til at jeg skriver ”daværende” fremgår af den gældende vedtægts punkt 5.

Nærværende ”dokument” vil blive fremsendt til personer m.v..

 Den eksisterende vedtægt og generalforsamlingen den 9.3.2017:

 I den eksisterende vedtægts punkt 6 står bl. a.(I det efterfølgende er citater fra den eksisterende vedtægt markeret med citationstegn således ”…”):

”Generalforsamlingen indkaldes af formanden ved udsendelse af dagsorden (min understregning) med mindst 14 dages varsel til områdets beboere.”

Jeg har ikke modtaget nogen dagsorden. Dem jeg har talt med har heller ikke modtaget nogen dagsorden. Hvis ikke alle har modtaget en dagsorden, er det i strid med vedtægten.

”Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt (min understregning) til formanden inden den 14. februar, hvorfor indkaldelsen til generalforsamling varsles i god tid inden 14. februar med opslag i Brugsen og UFC samt omtale i lokalaviser (min understregning).”

Jeg har ikke set nogle opslag og heller ikke nogen omtale i lokalaviser. Dem jeg har talt med har heller ikke set nogle opslag eller omtale i lokalaviser. Hvis der ikke har været nogle opslag og omtale i lokalaviser af indkaldelsen med den endelige dagsorden,  er det i strid med vedtægten.

”Der kan på generalforsamlingen kun afgøres sager, som fremgår af den udsendte dagsorden.”

Jeg har som anført ovenfor ikke modtaget nogen dagsorden. Dem jeg har talt med har heller ikke modtaget nogen dagsorden. Hvis der ikke har været udsendt dagsorden, eller hvis der ikke har været indkaldelse jævnfør den eksisterende vedtægt, er det i strid med vedtægten.

”Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

……..

4. Aflæggelse af regnskab og budget.

5. Indkomne forslag.

…….”

Af referatet fra mødet den 9.3.2017 fremgår, at der ikke var udarbejdet et budget. Dette er i strid med vedtægten.

Endvidere fremgår det indirekte, at der ikke var indkomne forslag, men at bestyrelsen ”havde besluttet” at gennemføre en modernisering af den gældende vedtægt. Bestyrelsen kan kun foreslå en ændring i vedtægten, da en generalforsamling er den besluttende part, da det er den højeste myndighed. Bestyrelsens ”forslag” til nye vedtægter skal være et separat punkt på den i den gældende vedtægt angivne dagsorden. Dette er jævnfør referatet ikke tilfældet, og er dermed i strid med vedtægten.

”Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog at 2/3 af alle medlemmerne (min understregning) stemmer for.  Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med minimum 14 dages varsel, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme.”

   Som det fremgår af vedtægten er alle borgere der er fyldt 18 i Uvelse-Lystrup valgdistrikt automatisk medlemmer af lokalrådet. Af referatet fremgår, at vedtægtsændringerne blev vedtaget. Dette er i klar modstrid med den eksisterende vedtægt.

Under alle dagsordenens punkter mangler angivelse af stemmeafgivelse:  For, imod eller undladelse.

Det fremgår ikke, hvem der beslutter, at der skal være ”ekstraordinær generalforsamling”. Ifølge den eksisterende vedtægt kræver det et bestyrelsesflertal (truffet på et bestyrelsesmøde) eller 50 medlemmers skriftlige anmodning.

Af referatet fremgår, at det efter mødets afholdelse er besluttet at afholde ”ekstraordinær generalforsamling” den 27. april. Dette er i strid med vedtægtens bestemmelse om seneste tidspunkt for afholdelse.

”For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling, bortset fra dagsordenens indhold”.

Jeg har ikke, ligesom dem jeg har talt med, modtaget nogen dagsorden og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, ligesom jeg, og dem jeg har talt med, heller ikke har set nogen omtale i lokalaviser. Hvis ikke alle har modtaget en dagsorden samt en indkaldelse ved opslag og omtale i lokalaviser er det i strid med vedtægten.

 

Kurt Skov Jakobsen,

Kornvænget 6. 

 

 

Svar fra Lokalrådet på mail fra Kurt Skov Jakobsen, Kornvænget 6, Uvelse.

Tak til Kurt Skov Jakobsen for den udviste interesse for Lokalrådet’s generalforsamling m.v.

Som svar på de anførte klager over fejl i procedurer omkring Lokalrådets generalforsamling, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling m.v. ses nedenstående mere specifikke svar.

Først dog en helt overordnet betragtning. Klageren er bekendt med Lokalrådets vedtægter og div. referater hvilket må betyde at klageren har haft adgang til Lokalrådets hjemmeside www.uvelselystrup.dk. På samme hjemmeside har betids været indkaldt til såvel generalforsamlingen afholdt d. 9. marts og til den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse 27. april, 2017. Klagerens hovedargument over ikke at have været informeret om de nævnte generalforsamlinger er derfor ukorrekt.

Om det forhold at man har set indkaldelserne på en hjemmeside, facebook opslag eller på opslag i Brugsen, UFC m.v. kan sidestilles med at man ”har modtaget” en indkaldelse, kan selvfølgelig diskuteres. Ifald det ikke kan sidestilles er der ingen af Lokalrådets generalforsamlinger gennem de sidste halve snes år, der er gennemført i overensstemmelse med vedtægterne.

Det skal dog tilføjes at den indkaldte ekstraordinære generalforsamling netop tager sigte mod at ”modernisere” vedtægterne, således at disse fremover afspejler dagens virkelighed bl.a. omkring anvendelse af digitale medier omkring indkaldelse af generalforsamlingerne m.v..

Efter at have gennemgået de anførte klager er bestyrelsen og generalforsamlingens dirigent fortsat af den opfattelse at generalforsamlingen dels var rettidigt indkaldt i overensstemmelse med gældende praksis for området, og dels blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne.

Såfremt klageren fortsat er uenig i dette, og ønsker at gå videre med sagen, kan han selvfølgelig anlægges retssag mod Lokalrådet. Igennem en sådan retssag vil retten afgøre om trufne beslutninger eller generalforsamlingen som helhed kan erklæres ugyldig eller ulovlig.

Overfor dette står dog tilbage spørgsmålet om hvad det egentlige formål med klagen er? Ingen kan vel erklære sig uenig i at Lokalrådets vedtægter trænger til at blive moderniseret (formentlig er klageren enig i dette synspunkt), og dette er eneste formål med den ekstraordinære generalforsamling – så hvad er den skjulte dagsorden fra klagerens side?

Nr Påstand fra Kurt Skov Jakobsen Svar fra Lokalrådet
1 Jeg har ikke modtaget nogen dagsorden. Dem jeg har talt med har heller ikke modtaget nogen dagsorden. Hvis ikke alle har modtaget en dagsorden, er det i strid med vedtægten.   Sædvane omkring indkaldelse til Lokalrådets generalforsamlinger har lige fra starten i 2005 været opslag ved Brugsen og i UFC. Dette er denne gang sket med opslag begge steder per 31/1 2017. Udover dette er datoen for generalforsamlingens afholdelse nævnt i sidste nummer af “Nyt fra Uvelse-Lystrup Lokalråd” (udkom i efteråret 2016) – som er uddelt til alle husstande i lokalområdet. Har man læst dette blad kan man ikke være uvidende om hvornår generalforsamlingen ville blive afholdt. Sidst – men ikke mindst – er generalforsamlingen indkaldt på Lokalrådets hjemmeside Lokalrådet  (www.uvelselystrup.dk) – samt på facebook gruppen ”Uvelse byernes by”.Bestyrelse og generalforsamlingens dirigent er derfor af den opfattelse at generalforsamlingen dels er rettidigt indkaldt, og dels i overensstemmelse med gældende praksis for området. Om opslag på Lokalrådets hjemmeside kan opfattes som “udsendelse” til områdets borgere afhænger vist af øjnene der ser, men for at hjælpe eventulle misforståelser af vejen er ordet ”udsendelse” i forslag til de nye vedtægter derfor erstattet at “udsendelse/opslag”. Anvendelse af Lokalaviser som informationsobjekt blev sløjfet for mange år siden bl.a. af økonomiske årsager, og denne praksis genspejles i forslaget til de nye vedtægter.  
2 ”Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt (min understregning) til formanden inden den 14. februar, hvorfor indkaldelsen til generalforsamling varsles i god tid inden 14. februar med opslag i Brugsen og UFC samt omtale i lokalaviser (min understregning).”Jeg har ikke set nogle opslag og heller ikke nogen omtale i lokalaviser. Dem jeg har talt med har heller ikke set nogle opslag eller omtale i lokalaviser. Hvis der ikke har været nogle opslag og omtale i lokalaviser af indkaldelsen med den endelige dagsorden,  er det i strid med vedtægten. Se svar fra Lokalrådet til spgm. 1.
3 ”Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:4. Aflæggelse af regnskab og budget.5. Indkomne forslag.Af referatet fra mødet den 9.3.2017 fremgår, at der ikke var udarbejdet et budget. Dette er i strid med vedtægten.

 Endvidere fremgår det indirekte, at der ikke var indkomne forslag, men at bestyrelsen ”havde besluttet” at gennemføre en modernisering af den gældende vedtægt. Bestyrelsen kan kun foreslå en ændring i vedtægten, da en generalforsamling er den besluttende part, da det er den højeste myndighed.

Det er fuldstændigt korrekt at fremlæggelse af budget var glemt i den foreliggende dagsorden, hvilket også fremgår af referatet fra generalforsamlingen. Det er også helt korrekt forstået at der ikke var indkommet andre forslag end det fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, og at bestyrelsen havde “besluttet” at indstille vedtægtsændringer. Selvfølgelig kan bestyrelsen ikke selv godkende disse, det kan alene en generalforsamling - ellers ville punktet da heller ikke blive bragt op på generalforsamlingen. 
4 Bestyrelsens ”forslag” til nye vedtægter skal være et separat punkt på den i den gældende vedtægt angivne dagsorden. Dette er jævnfør referatet ikke tilfældet, og er dermed i strid med vedtægten. Det er en ukorrekt påstand at det af de eksisterende vedtægter skulle fremgå at ”vedtægtsændringer” skal have et separat punkt på Lokalrådets generalforsamling.
5 ”Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog at 2/3 af alle medlemmerne (min understregning) stemmer for.  Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med minimum 14 dages varsel, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme.” Af referatet fremgår, at vedtægtsændringerne blev vedtaget. Dette er i klar modstrid med den eksisterende vedtægt. Det fremgår ikke, hvem der beslutter, at der skal være ”ekstraordinær generalforsamling”. Ifølge den eksisterende vedtægt kræver det et bestyrelsesflertal (truffet på et bestyrelsesmøde) eller 50 medlemmers skriftlige anmodning.Af referatet fremgår, at det efter mødets afholdelse er besluttet at afholde ”ekstraordinær generalforsamling” den 27. april. Dette er i strid med vedtægtens bestemmelse om seneste tidspunkt for afholdelse. Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen:  “Vedtægtsændringerne blev vedtaget men p.gr.a. kravet om at 2/3 af – alle – medlemmer stemmer for, ikke kunne opfyldes med alene 18 tilstedeværende medlemmer – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling”. Det kan ikke være i modstrid med eksisterende vedtægter at en ”ordinære generalforsamling” vedtager ”vedtægtsændringer” – og at bestyrelsen herefter sender vedtagelsen til en ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse p.gr.a. for få fremmødte medlemmer. Tydeligvis er det bestyrelsen der indkalder til denne ekstraordinære generalforsamling, og påstanden om bestyrelsen skal afholde et separat møde om dette har ikke hold i hverken virkelighed eller vedtægter. 

Hvad angår beslutningen om at afholde ekstraordinær generalforsamling d. 27. april så fremgår det af referatet fra generalforsamlingen at:

“Dirigenten efterspurgte en dato for den ekstraordinære generalforsamling. Torsdag d. 6. april og torsdag d. 27 april blev udpeget, afhængigt af ledige lokaler i UFC. Efterfølgende er d. 27. april blevet udpeget som endelig dato, selvom dette overskrider fristen for afholdelse med nogle få dage (skal indkaldes senest en måned efter beslutning om afholdelse – og med mindst 14 dages varsel)”.

Tja – hvad skal man svare her. Klageren har ret, men det var vi allerede bekendt med jf. referat fra generalforsamlingen.

6 Under alle dagsordenens punkter mangler angivelse af stemmeafgivelse:  For, imod eller undladelse Ved alle afstemninger under generalforsamlingen var der 100% tilslutning til det der blev stemt om. Ud over dette er der er i vedtægterne ikke krav om angivelse af stemmer – For, imod eller undladelse.  
7 Jeg har ikke, ligesom dem jeg har talt med, modtaget nogen dagsorden og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, ligesom jeg, og dem jeg har talt med, heller ikke har set nogen omtale i lokalaviser. Hvis ikke alle har modtaget en dagsorden samt en indkaldelse ved opslag og omtale i lokalaviser er det i strid med vedtægten.   Hvad angår indvarsling af den ekstraordinære generalforsamling henvises til svaret på påstand nr. 1.Indvarslingen er sket ved opslag ved Brugsen og i UFC per 7. april – og på lokalrådets hjemmeside sidst i marts. Kurt Skov Jakobsen har set opslaget i Brugsen og hentet referater, vedtægter m.v. på Lokalrådets hjemmeside. Begge steder er den ekstraordinære generalforsamling indvarslet, hvorfor han er bekendt med generalforsamlingens afholdelse.  

 

 

 

25/4 2017

Aksel Hauge Pedersen

Formand for Lokalrådet i Uvelse/Lystrup

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.